Tin Hoạt động >> Chung

Một số kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong 9 tháng năm 2023

09/10/2023 08:22:51 Xem cỡ chữ Google
Trong 9 tháng năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trong đó bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra đều đạt, một số kết quả hoạt động khoa học và công nghệ đạt được trên các lĩnh vực như sau:

Đ/c Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở KH&CN (thứ 5 từ phải sang) trao sản phẩm kết quả nhiệm vụ KHCN cho các đơn vị tiếp nhận

* Công tác tham mưu, tổng hợp

Chủ trì, xây dựng, hoàn thiện, đề nghị Sở Tài chính tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 về việc phê duyệt kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2023; Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 về việc phê duyệt phân bổ kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2023; Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 12/7/2023 thực hiện Chương trình hành động số 160-CTr/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới....

* Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN

 Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xác lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản của địa phương năm 2023; Tổ chức phối hợp quản lý, theo dõi 05 dự án cấp Nhà nước trên địa bàn, trong đó: 04 dự án thuộc Chương trình NTMN do Trung ương quản lý, triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái (có 03 dự án chuyển tiếp và 01 dự án thực hiện mới năm 2023); 01 nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương sử dụng NSNN cấp quốc gia; Tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh đợt 1, năm 2023, báo cáo xin ý kiến thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh; thành lập 05 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2023. Đã tổ chức 05 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc 05 lĩnh vực: Y tế; sản xuất nông, lâm nghiệp và khoa học xã hội. Kết quả đã xác định được 10/11 nhiệm vụ đề xuất để tuyển chọn đưa vào triển khai thực hiện đợt 1, năm 2023.  Trên cơ sở đó đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2023 (Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 02/6/2023); đăng tải "Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2023"; đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 10 Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Kết quả đã lựa chọn được 7 tổ chức, 9 cá nhân chủ trì thực hiện 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh  đợt 1, năm 2023. Đã tiến hành thẩm định kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và xin ý kiến Sở Tài chính về kết quả thẩm định kinh phí thực hiện 09 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; trên cơ sở đó đã trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí đối với 09 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2023, với tổng số kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ cho 09 nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2023 - 2026 là: 9.235.000.000 đồng (Chín tỷ hai trăm ba mươi lăm triệu đồng), trong đó: Tổng kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ phân bổ thực hiện 09 nhiệm vụ trong năm 2023 là: 2.250.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng); Tổ chức hội nghị bàn giao kết quả, sản phẩm thực hiện của 15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc năm 2022 cho các đơn vị có cam kết tiếp nhận kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ để duy trì, ứng dụng, nhân rộng kết quả trong thời gian tới.

* Công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành

Hướng dẫn, tiếp nhận 29 hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến tỉnh Yên Bái đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023; tổ chức các hội đồng xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến, qua đó Hội đồng đã thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 22 sáng kiến đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Xây dựng và tiến hành thực hiện kế hoạch điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất tại 30 doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023; Phối hợp với Văn phòng Đề án 844 (Bộ Khoa học và Công nghệ); Ủy ban nhân dân các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Lục Yên tổ chức 03 lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 cho 150 học viên là đoàn viên thanh niên tham gia.Thành lập Tổ thẩm định an toàn bức xạ và cấp mới và gia hạn 08 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ; sửa đổi 01 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ; cấp 03 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách An toàn bức xạ; Phối hợp với Cục an toàn bức xạ và Hạt nhân, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho 32 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên của các cơ sở X - quang trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Phối hợp với  các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh phối hợp, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các DNNVV trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi, địa bàn quản lý, về phạm vi, đối tượng, nội dung, trình tự thủ tục, hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo sử dụng ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023; Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); Ủy ban nhân dân các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Lục Yên tổ chức 03 lớp tập huấn về “Tuyên truyền, phổ biến Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung) và xây dựng, phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản địa phương năm 2023 cho trên 150 học viên là đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành nghề tham dự; Cấp 14 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN.

* Công tác thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ đối với 15 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn: Thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Lục Yên và Văn Yên. Kết quả thanh tra cho thấy các doanh nghiệp được thanh tra đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm vàng, vàng trang sức mỹ nghệ. Qua thanh tra không phát hiện có cơ sở nào vi phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Cục quản lý thị trưởng tỉnh tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với 04 tổ chức và 21 cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn: Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn. Kết quả thanh tra cho thấy nhìn chung các cơ sở được thanh tra cơ bản đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đo lường; về ghi nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn. Qua thanh tra không phát hiện có cơ sở nào vi phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật; Thực hiện 01 cuộc kiểm tra đột xuất theo kiến nghị, phản ánh của người dân về đo lường tại Cửa hàng xăng dầu số 8, thành phố Yên Bái (tiếp nhận phản ánh qua điện thoại đường dây nóng).  Kết quả kiểm tra: Cửa hàng xăng, dầu số 8 - Công ty TNHH Hải Linh Yên Bái đã chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước trong kinh doanh xăng dầu, không phát hiện có sai phạm. Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và thông báo để người phản ánh được biết).

* Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Xuất bản và phát hành 09 số bản tin thông báo và hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và gửi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; Triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 theo hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đã có 01 doanh nghiệp đăng ký tham gia). Đã phối hợp với các đơn vị liên quan, thành lập tổ chuyên gia đánh giá và hội đồng sơ tuyển của GTCLQG năm 2023. Tổ chuyên gia đánh giá đã tiến hành đánh giá tại Chi nhánh Yên Sơn thuộc Công ty TNHH nông nghiệp Hoàng Nga. Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh đã họp và thống nhất đề xuất Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 đối với Chi nhánh Yên Sơn thuộc Công ty TNHH nông nghiệp Hoàng Nga; Hướng dẫn trực tiếp việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với: UBND huyện và 12 xã, thị trấn thuộc huyện Trạm Tấu; UBND huyện và 24 xã, thị trấn thuộc huyện Lục Yên; Khảo sát chất lượng xăng lưu thông trên thị trường tỉnh Yên Bái và lấy mẫu kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Đã gửi mẫu đi thử nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng xăng theo quy định tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng I (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Kết quả kiểm tra 03 mẫu xăng đạt yêu cầu theo quy định; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các cửa hàng kinh doanh dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại thời điểm báo cáo đã thực hiện kiểm tra được 21/24 cơ sở kinh doanh dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ (03 cơ sở không thực hiện kiểm tra do tạm dừng kinh doanh). Kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các cở sở kinh doanh dầu nhờn động cơ đốt trong chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa; Kiểm tra việc quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với 28 trạm y tế trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Thành phố Yên Bái. Kết quả đã kiểm tra được 28/28 trạm y tế trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái. Nhìn chung qua đợt kiểm tra cho thấy các trạm y tế hiện đang quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 để dùng cho việc khám và điều trị bệnh đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thu thập, cập nhật dữ liệu 200 PTĐ nhóm 02 lên phần mềm quản lý đo lường; tổ chức 01 khóa tập huấn về truy xuất nguồn gốc và cổng thông tin truy xuất nguồn gốc cho các các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hướng dẫn 06 đơn vị cập nhật dữ liệu lên cổng thông tin truy xuất nguồn gốc tỉnh Yên Bái.

* Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN

Tiếp tục chỉ đạo triển khai 01 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp sang năm 2023 (Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây Sơn Tra ghép giai đoạn kiến thiết cơ bản tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) đảm bảo đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt. Tổ chức triển khai 03 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2023, đảm bảo tiến độ, nội dung được phê duyệt; Sản xuất, chăm sóc nấm Linh Chi từ nguyên liệu ngọn, cành cây keo với số lượng 6.000 bịch nuôi trồng; sản xuất 500 lít chế phẩm E.M2 và cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh; trồng cà chua trong nhà lưới với số lượng 1.000 cây; Thông báo kiểm định phương tiện đo đối với 145 đơn vị, cơ sở (trong đó tiếp nhận đăng ký kiểm định phương tiện đo: 130 đơn vị, cơ sở); kiểm định được 1.085 phương tiện đo nhóm 2, cấp chứng nhận kiểm định cho 1.048 PTĐ trên các lĩnh vực huyết áp kế, dung tích, khối lượng....; đo đánh giá an toàn bức xạ 26 phòng đặt máy X-quang; kiểm định 20 thiết bị X-quang dùng trong y tế; kiểm định đối chứng công tơ điện, được 1.565 chiếc; cấp chứng chỉ kiểm định cho: 1.467 chiếc; Xuất bản bản tin khoa học và công nghệ số 01; bản tin số 02 năm 2023; bản tin số 03 (dự kiến xuất bản vào ngày 25 tháng 9 năm 2023); sản xuất chuyên mục “Khoa học và Công nghệ” số 01, số 02, số 03 phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  Xây dựng 03 chuyên mục “Khoa học và Công nghệ” đăng trên Báo Yên Bái.

Trương Mạnh Quyết - Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h